Byenveni nan gadri manje nou an! Volontè IFPO yo ofri asistans manje siplemantè pou moun ki abite nan New Jersey ak espesyalman Orange ak East Orange nan yon mannyè ki montre diyite e respè. Nou ofri yon chwa nan manje an sante ki soti nan kliyan ka chwazi atik ki satisfè bezwen fanmi yo.

 

ATIK OBLIGATWA POU ENSKRI POU MANJE:

 

A. FOTO ID OU - nenpòt nan bagay sa yo:

Lisans pou kondwi NJ, paspò, lisans ki pa chofè NJ, kat veteran, ID anplwaye, nenpòt dokiman yon antite gouvènman an pibliye. Yo ka aksepte lòt fòm ID foto yo. (we ak nou si ou pa gen foto ID).

 

B. PRÈV ADRÈS:

Pa egzanp: bòdwo sèvis piblik, deklarasyon sekirite sosyal, deklarasyon medikal, deklarasyon pou enfimite, kopi kontra-lwaye, pou pwouve ke ou rete nan NJ.

 

Ou pral anrejistre epi yap bay ou yon kat gadmanje sou twazyèm vizit ou.

 

 

ENSKRIPSYON POU KOUCHET

 

Kliyan ka ranmase kouchèt yon fwa, pandan nenpòt ki semèn, nan chak mwa. Se sèlman ti bebe / Timoun ki gen jiska 3 1/2 ane ki abite nan Orange oswa East Orange kalifye. Prèv laj, tankou yon batistè, ak prèv adrès paran an obligatwa. Si ou pa paran an, prèv gadyen legal oswa prèv paran timoun nan ap viv nan kay la obligatwa.

 

 

KI KOTE AK LE MWEN KAPAB VININAN PWOGRAM MANJE A?

 

NOU OUVRI CHAK MEKREDI, EKSEPTE 1YEMEKREDI NAN CHAK MWA, 9:00 am - 11: am, 105 Main St, Orange (nan Legliz Epifani ak nan legliz Kris).

© 2017, 2019 by E.Sterling for the IFPO. Proudly created with Wix.com

Contact us:

IFPOranges@gmail.com

P.O. Box 341

Short Hills, NJ  07078

Find us: 

Pantry Location:

105 Main Street, Orange, NJ 07050